Úvodní stránka » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej v internetovém obchodě JASOBAL.CZ platné od 1.1.2018
(dále jen "VOP")

I. Úvodní ustanovení

Tyto „VOP" společnosti JASOBAL s.r.o., upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího jakožto dodavatele a jejího kupujícího jakožto odběratele při prodeji a distribuci zboží prostřednictvím internetového obchodu JASOBAL.CZ.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní firma – JASOBAL s.r.o., se sídlem v Praze 9 – Běchovice, Podnikatelská 545, PSČ 190 11, IČ: 24815578, DIČ: CZ24815578. Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložky 176860. Prodávající je plátcem DPH. (dále jen prodávající).

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí odběratel zboží dle nabídkového internetového obchodu umístěného na internetové adrese http://www.jasobal.cz (dále jen kupující).

Prodávající je vlastníkem internetového obchodu umístěného na internetové adrese http://www.jasobal.cz (dále jen internetový obchod) zřízeného za účelem dodávání zboží kupujícím na základě jejich elektronicky učiněné objednávky převzaté a potvrzené prostřednictvím internetového obchodu stranou prodávajícího.

Internetový obchod obsahuje nabídku obalových materiálu (dále jen zboží) s detailním popisem jednotlivých položek zboží a s označením každé položky zboží použitím katalogového čísla a uvedením parametrů typických pro jednotlivé kategorie zboží.

Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, ve kterém byly automatickým systémem prodávajícímu doručeny.

Prodávající vyvinul maximální možné úsilí k tomu, aby technický popis nabízeného zboží odpovídal skutečnosti. V případě zobrazení zboží se může jednat o ilustrační foto, které nemusí být úplně identické s konkrétní položkou zboží.

Kupující má právo objednané zboží do 14 dnů ode dne doručení vrátit prodávajícímu dle čl. VII těchto podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro objednávky přijaté prostřednictvím internetového obchodu JASOBAL.CZ a kupující je povinen se před nákupem s nimi seznámit.

II. Objednávka kupujícího

Podmínkou platnosti objednávky zaslané elektronickou formou prostřednictvím objednávacího systému JASOBAL.CZ kupujícím je vyplnění všech předepsaných a povinných údajů a náležitostí.

Prodejní cena zboží uvedená v objednávce se stává závaznou okamžikem odeslání objednávky kupujícím.

Prodávající odešle prostřednictvím e-mailu kupujícímu nejpozději do druhého pracovního dne po obdržení objednávky zprávu o potvrzení objednávky, na e-mail, který kupující uvedl ve své objednávce. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena dnem odeslání potvrzení objednávky kupujícím.

Přijme-li dodavatel objednávku a písemně ji potvrdí, avšak s výhradami či připomínkami, popř. s doplňujícími podmínkami, jedná se o nový návrh smlouvy a tato muže být realizována ze strany prodávajícího pouze v případě, že kupující tento nový návrh bez výhrad písemně akceptuje.

Pokud se e-mail potvrzující objednávku kupujícího vrátí zpět na internetový obchod prodávajícího jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení e-mailové adresy kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb) bude se prodávající pokoušet opakovaně zastihnout kupujícího telefonicky na čísle uvedeném v objednávce. V případě, že se nepodaří kontaktovat kupujícího e-mailem ani telefonicky, bude objednávka kupujícího stornována.

Zasláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje souhlas se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek. Potvrzení tohoto bodu je ošetřeno tím, že systém internetového obchodu upozornil kupujícího na nutnost seznámení se s obchodními podmínkami před odesláním objednávky prostřednictvím internetového objednávkového systému.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

V případě, že kupující se rozhodl stornovat objednávku po jejím odeslání, je možné tak učinit nejpozději do 2hodin od odeslání a to e-mailem s uvedením čísla objednávky, kterou chce stornovat na e-mailovou adresu: eshop@jasobal.cz. V případě, že kupující stornuje objednávku na zboží, které je pro něho vyráběno na zakázku (nejedná se tedy o zboží, které je běžně skladem), bude prodávající účtovat kupujícímu náklady, které mu do okamžiku storna objednávky vznikly, případně s těmito náklady započte zaplacenou zálohu.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zákazníka zcela nebo zčásti odmítnout bez udání důvodu.

III. Cena a platební podmínky

Všechny uveřejněné ceny jsou smluvní, bez zákonné daně z přidané hodnoty DPH. Není-li blíže specifikovaný typ ceny a v případě pochybností se má za to, že ceny uvedené prodávajícím v katalogu zboží nebo ve své webové prezentaci jsou konečné ceny bez DPH. V případě, že je u jednotlivého zboží uvedena poznámka o „slevě", nebo „zboží v akci" je uvedená cena již po této slevě, tedy konečná. V případě rozporu mezi cenou v tištěném katalogu a nabídce na webu je platná a aktuální vždy cena v on-line e-shopové nabídce uveřejněné na webu. Akční ceny jsou platné pouze za předpokladu splnění podmínky uvedené pro danou akci.

Kupující se zavazuje uhradit objednané a dodané zboží při převzetí zásilky zboží přepravní službě (dobírka) nebo dle své volby převodem na účet prodávajícího č.: 242387244/0300 před expedicí zboží kupujícím, platební kartou při objednání, nebo jinou platební metodou nabízenou na stránkách JASOBAL.cz v průběhu objednacího procesu. Jako variabilní symbol uvede číslo objednávky uvedené v potvrzení objednávky zaslané prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Dodání zboží na fakturu se splatností je možné pouze po předchozí dohodě s prodávajícím. V případě, že je dle čl.V účtováno i dopravné, zavazuje se kupující uhradit celkovou cenu zboží včetně dopravného.

Možnosti platby.

V případě pozdní úhrady je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky za každý, byť započatý kalendářní den, kdy je kupující v prodlení s placením.

Případné reklamační řízení nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit fakturu v termínu splatnosti.

IV. Dodání, dodací lhůta

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Ve výjimečných případech si prodávající vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu. Prodávající je povinen neprodleně oznámit kupujícímu možnost vzniku prodlení s dodávkou a uvést důvod a pravděpodobnou délku jeho trvání. Je-li u zboží uvedeno „skladem", prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Daňový doklad odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

V případě, že kupující nepřevezme zboží či služby, které jsou dodány v souladu s potvrzenou objednávkou a jsou bez jakýchkoli zjevných závad, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100% hodnoty zboží uvedeného v objednávce. Tato smluvní pokuta nemá vliv na zaplacení náhrady škody dodavateli, která mu vznikne v důsledku nepřevzetí zboží (např. opakované doručení zboží, nutné uskladnění).

Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení nebo změnou její ceny účtované kupujícímu.

V. Dopravné, dobírkovné a balné

Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu předat prostřednictvím zásilky v souladu s potvrzenou objednávkou. Cena zboží nezahrnuje dopravné, dobírkovné a balné (dále jen dopravné). Při jednotlivé objednávce kupujícího zboží za částku vyšší než 3000,- Kč (bez DPH) na jedno dodací místo v České republice nebude kupujícímu dopravné účtováno a tyto náklady hradí prodávající ke své tíži. Pouze u výběru platby dobírkou je k dopravě zdarma účtováno tzv. dobírkovné ve výši 39,- Kč (bez DPH).

Cena a způsoby doručení.

Kartonové zboží (krabice, boxy atd.) a jiné položky zboží, u kterých to charakter zboží dovoluje, jsou dodávány vždy v rozloženém stavu s ohledem na podmínky a možnosti přepravy.

Není-li možné zboží odeslat formou balíku s ohledem na překročení rozměru nebo váhy (dle podmínek přepravce), bude zboží odesláno na dřevěné paletě (značené EUR) případně na obyčejné paletě.

K ceně zboží bude přičtena cena za paletu ve výši 190,- Kč + DPH. Dle objemu přepravovaného zboží může prodávající za balení na paletu požadovat po kupujícím přirážku ke kupní ceně.

Osobní odběr zboží z provozovny: JASOBAL s.r.o., ul. Tylova 204 (vjezd žlutými vraty, první hala vpravo), 538 51 Chrast u Chrudimě prodávající umožňuje v pracovních dnech pondělí až čtvrtek: 7,30-14,30h., pátek: 7,30-13h.. Převzetí zboží v jiný čas musí být předem e-mailem nebo telefonicky dohodnuté a odsouhlasené prodávajícím.

U osobního odběru je možná platba pouze bankovním převodem (platba předem). Provozovna není kamennou prodejnou.

VI. Převzetí zboží kupujícím

Kupující je oprávněn a povinen k tomu, aby si objednané zboží spolu s dodacím listem zaslané na jeho poštovní adresu buď na dobírku či při platbě předem, okamžitě převzal a je povinen zaplatit na dobírce uvedenou částku.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.

VII. Vrácení zboží kupujícím – odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn zásilku s objednaným zbožím odmítnout, pokud byla tato odevzdána k přepravě až po uplynutí lhůty předání zásilky přepravní společnosti dle čl. IV těchto podmínek. Zároveň je kupující oprávněn odmítnout převzít zásilku není-li doručena dle pravidel přepravní společnosti, např. rozlepená nebo poškozená zásilková krabice, promočená zásilka apod. (viz. PPL, Česká pošta apod.)

Kupující může využít svého práva a do 14 dnů od převzetí zásilky, vrátit zásilku zpět prodávajícímu a od kupní smlouvy tak odstoupit bez udání důvodu. V takovém případě by měl kupující neprodleně informovat prodávajícího e-mailem na adrese:eshop@jasobal.cz nebo telefonicky na čísle: 607 050 933. V písemném odstoupení od smlouvy uvede kupující číslo bankovního účtu pro zpětné zaslání kupní ceny prodávajícím.

V případě odstoupení od kupní smlouvy, zašle kupující zboží společně s kopií faktury a vyplněným formulářem s označením balíku slovy "VRACENÉ ZBOŽÍ-ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY", na adresu:

JASOBAL s.r.o., ul. Tylova 204 (vjezd žlutými vraty, první hala vpravo), 538 51 Chrast u Chrudimi

Náklady na pojištění a přepravu zásilky od kupujícího zpět k prodávajícímu hradí kupující, není-li písemně dohodnuto jinak. Vracené zboží není možné zasílat na dobírku, takto zaslané zboží nebude převzato. Vracené zboží musí být prodávajícím přijato nejpozději 14-tý den od převzetí zásilky kupujícím. V opačném případě nebude zásilka přijata.

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu peníze za vrácené zboží, a to až po obdržení vrácené zásilky zboží na jeho účet uvedený v písemném odmítnutí zboží a to do 14-ti dnů od odstoupení. Poštovné za doručení zásilky zpět k prodávajícímu se nevrací.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky nebo jiné výhody, je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky nebo jiné výhody.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu ve stavu v jakém je kupující převzal, což znamená nové, nepoužité a nepoškozené případně i v původním obalu včetně veškerého příslušenství dodaného společně se zbožím a řádně zabalené a ochráněné proti poškození v průběhu přepravy.

Pokud prodávající zjistí po vrácení zboží, že zboží bylo kupujícím nějakým způsobem poškozeno, vrátí se kupujícímu kupní cena ponížená o částku, která představuje poškození zboží ze strany kupujícího. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy a vrátit zboží, které bylo upravené nebo vyrobené podle jeho přání, tedy vyrobené na zakázku přímo a pouze pro kupujícího.

Formulář pro odstoupení od smlouvy.

VIII. Vady, reklamace a záruky – uplatnění rozporu s kupní smlouvou

Při používání zboží je kupující povinen dodržovat pečlivě instrukce o použití a užití uvedené výrobcem na zboží, aby si zboží zachovalo kvalitu a užívat je obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno. Nedodržením těchto ustanovení, může mít za následek odmítnutí odpovědnosti za vady zboží prodávajícím.

Prodávající odpovídá za skryté vady zboží dodané dle těchto podmínek, které se na něm vyskytnou kdykoliv po převzetí zboží, avšak v záruční době. Záruční doba prodávaného zboží činí 6 měsíců, u kartonážního zboží 3 měsíce. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží, respektive jeho převzetím kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení při užívání zboží.

Zjevné vady a poškození musí být kupujícím reklamovány bez zbytečného odkladu. Na pozdější reklamace vad, které jsou zjevné a kupujícímu musely být zřejmé při převzetí zboží a byly uplatněny později než 10. den po převzetí, nebude prodávající brát zřetel. V případě jakékoliv reklamace nebo zjištěné vady doporučuje prodávající kupujícímu, aby pokud možno co nejdříve kontaktoval prodávajícího telefonicky na čísle: 607 050 933 nebo na e-mailovou adresu: eshop@jasobal.cz a dohodnul další postup při řešení reklamace dle těchto VOP.

Kupující zašle prodávajícímu zboží s popisem vady a data projevení se vady. Není-li dohodnuto jinak, zašle kupující reklamované zboží (balík označit slovy "REKLAMACE") na adresu: JASOBAL s.r.o., ul. Tylova 204 (vjezd žlutými vraty, první hala vpravo), 538 51 Chrast u Chrudimě. Prodávající okamžikem doručení reklamovaného zboží zahájí reklamační řízení, o čemž informuje kupujícího e-mailem. Nejpozději ve lhůtě do 30 dnů prodávající vyrozumí kupujícího e-mailem o způsobu vyřešení reklamace a ukončí reklamační řízení. Dle charakteru vady a dodavatelských možností prodávající vyřeší reklamaci jednou ze tří možností:

  1. opravou
  2. výměnou
  3. vrácením kupní ceny zboží.

O způsobu a průběhu řešení reklamace bude kupující prodávajícím e-mailem nebo telefonicky informovaný v průběhu reklamační lhůty.

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, zajistí prodávající opravu řádně a včas. Opravené zboží bude ve lhůtě 30-ti dnů bezplatně zasláno zpět kupujícímu.

Ukáže-li se v záruční době, že jde o vadu neodstranitelnou a tato vada brání v užívání věci jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu vadného zboží za bezvadné nové. Nemůže-li kupujícímu nabídnout výměnu za naprosto identické zboží, je kupující oprávněn vybrat si z katalogu zboží jinou položku s tím, že k cenovému rozdílu položek reklamované a nové bude přihlédnuto.

Jedná-li se o vadu neodstranitelnou a prodávající není schopen zajistit výměnu zboží za identické nové zboží a kupující nemá zájem o výběr jiného zboží z katalogu, má kupující nárok v rámci reklamačního řízení a lhůty na vrácení zaplacené ceny včetně nákladů na dopravu (poštovné), bylo-li kupujícím hrazeno. Lhůta pro vrácení kupní ceny je 30 dní. Prodávající i kupující je povinen si zásilku s reklamovaným, resp. opraveným zbožím vždy řádně zpět převzít.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Dojde-li k výměně vadného zboží za zboží nové, začne přirozeně běžet záruční doba od převzetí nového zboží znovu ve stejném rozsahu a délce od začátku. Dnem početí běhu záruční doby je den totožný se dnem převzetí vyměněného zboží kupujícím.

IX. Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Potvrdit") dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje všem kupujícím, že osobní údaje jimi uvedené v objednávce nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám (výjimkou jsou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží, zejména adresa dodání) a budou chráněny před zneužitím.

X. Ostatní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách tohoto internetového obchodu prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto podmínek.
Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se vztah mezi kupujícím a prodávajícím příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

Prodávající se zavazuje, že se ve věci poskytování služeb informační společnosti a šíření obchodních sdělení bude řídit ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb.

Kupující dává souhlas prodávajícímu, aby mu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zasílal důležitá obchodní sdělení. Obchodní sdělení zaslané kupujícímu se mohou týkat pouze předmětu činnosti prodávajícího prezentovaného na svých webových stránkách.

Kupující má možnost kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení e-mailem na adresu: eshop@jasobal.cz, nebo kliknutím na odkaz v zápatí e-mailu obchodního sdělení. Prodávající v takovém případě neprodleně zabrání dalšímu zasílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu kupujícího, pro kterou bylo „odhlášení" učiněno. Zasláním každé nové objednávky však kupující dává prodávajícímu opětovný souhlas k zasílání obchodního sdělení e-mailem. V případě, že kupující má zájem o trvalé odmítnutí zasílání obchodních sdělení, může takto učinit v administraci svého profilu prostřednictvím registrace nového uživatele na JASOBAL.CZ.

Žádné informace, loga, fotografie ani dokumenty ze stránek provozovaných prodávajícím (www.jasobal.cz) nemohou být kopírovány bez výslovného souhlasu provozovatele.

V žádném dokumentu nelze bez písemného souhlasu provozovatele provádět žádné úpravy a změny. Žádné dokumenty nesmí být bez písemného souhlasu umístěny na jiných internetových stránkách.

Prodávající si vyhrazuje právo jakékoliv akční slevy a marketingové akce kdykoliv a s okamžitou platností ukončit. Slevy na zboží objednané po ukončení akce nejsou akceptovatelné.

Právní vztahy vyplývající z uzavřené smlouvy se řídí těmito obchodními podmínkami a v otázkách neupravených těmito podmínkami pak zněním smlouvy, popřípadě příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění a občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění.

Účastníci jsou povinni řešit veškeré spory smírnou cestou. Nepodaří-li se spor smírně vyrešit, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

Jestliže některé ustanovení těchto obchodních podmínek je, nebo se stane neúčinné, zustávají ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek účinná. V části, která obsahuje neúčinné ustanovení, se bude vztah účastníků řídit obecnými ustanoveními příslušných právních předpisů.

V Praze, dne 1.1.2018

 


KONTAKTY:

e-shop:

   zákaznická linka:       PO-PÁ  8,00-15,30h.

mobil: +420 602 245 551

e-mail: eshop@jasobal.cz

 

Obchodní oddělení:  e-mail: obchod@jasobal.cz

Vedení společnosti:
e-mail: jasobal@jasobal.cz

 

 Sídlo společnosti:

 JASOBAL s.r.o.

Podnikatelská 545

190 11 Praha 9 – Běchovice

IČ: 24815578

DIČ: CZ24815578

 

Sklad: 

(provozovna pro osobní odběr eshopových objednávek)

Tylova 204

Chrast u Chrudimě

 

Výrobní závod:

Klášterec nad Orlicí

 

 

 

 

 

 

 

  

 

topllist